logo

CHARLING CAPITAL - doradztwo finansowe i prawne

Pomagamy przedsiębiorcom w podejmowaniu trafnych decyzji.

Przedmiotem działalności CHARLING CAPITAL jest doradztwo transakcyjne i gospodarcze, specjalnością - doradztwo finansowe i prawne w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w nieruchomości komercyjne, odnawialne źródła energii oraz wsparcie w bankowym i pozabankowym pozyskiwaniu finansowania.

Realizujemy również projekty z zakresu szeroko pojętego rynku kapitałowego oraz finansów przedsiębiorstw (corporate finance). Oferujemy również usługi badania sprawozdań finansowych i doradztwa finansowo - księgowego.

O charling capital

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego na rynku bankowym i poza bankowym. Współpracujemy z bankami, instytucjami leasingowymi, inwestorami prywatnymi, funduszami typu private equity, ekspertami branżowymi oraz rzeczoznawcami, oferując kompleksową obsługę wsparcia w zakresie pozyskania i obsługi finansowania zewnętrznego, na całej długości trwania procesu.

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

Oferowany zakres prac, nie ogranicza się do przekazania posiadanych relacji i pośredniczeniu w kontaktach, jest szerszy niż oferta rynkowa doradców i opiera się przede wszystkim na systematycznej, aktywnej pracy nad projektem, pozostawiającej dodatkową wartość dla działów wewnętrznych Klienta. Typowy zakres usługi obejmuje:

• analizę obecnej i planowanej sytuacji finansowej Klienta;

• doradztwo w przygotowaniu prospektu informacyjnego (teaser);

• doradztwo w przygotowaniu projekcji i modelu finansowego;

• doradztwo w strukturyzacji finansowania, określenie oczekiwanych warunków brzegowych i dostępnych źródeł finansowania,

• doradztwo w wypracowanie kosztorysu projektu optymalnego dla Klienta pod kątem wykorzystania własnego kapitału;

• bezpośredni kontakt z instytucjami finansującymi i prezentacja danego projektu;

• doradztwo finansowe, prawne i komercyjne na etapie negocjacji warunków współpracy z instytucjami finansowymi;

• negocjacje umów z podmiotami obsługującymi instytucje finansujące (m.in. kancelarie prawne/ inspektorzy nadzoru (BIN)/ rzeczoznawcy / inni specjaliści);

• koordynacja prac innych zewnętrznych doradców Klienta oraz instytucji finansowych;

• negocjacje warunków umów kredytowych, w tym także dokumentacji zabezpieczeń (tak pod kątem finansowym jak i prawnym);

• doradztwo w zakresie przygotowania się do zamknięcia transakcji, podpisania umowy, uruchomienia i obsługi finansowania;

• doradztwo w zakresie określonych umownie schematów i terminów raportowania, przygotowanie szablonów raportowania, określenia procedur wewnętrznych Klienta umożliwiających rzetelne i terminowe przygotowanie informacji i ich kontrolę wewnętrzną.

Zakres prac

Restrukturyzacja długu

Oferujemy:

• kompleksową analizę sytuacji i potrzeb finansowych klienta

przygotowanie planu działań naprawczych i restrukturyzacyjnych, określenie potencjału restrukturyzacji zadłużenia, aranżacji nowych środków z rynku bankowego i poza bankowego, w tym możliwości pozyskania dodatkowego kapitału od nowych inwestorów

koordynację komunikacji z wierzycielami, akcjonariuszami i innymi interesariuszami

• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do efektywnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji oraz aktywny udział w negocjacjach z kredytodawcami oraz obecnymi i potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi

doradztwo prawne dla Klienta lub ścisłą współpracę z doradcami prawnymi Klienta

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

Doradztwo transakcyjne

Due dilligence prawne, techniczne i finansowe potencjalnych akwizycji rynkowych w zakresie gruntów oraz funkcjonujących projektów w branży nieruchomości komercyjnych, energetyki odnawialnej i pozostałych

Skuteczne przeprowadzenie badania due diligence, identyfikacja wszystkich istniejących ryzyk i merytoryczna ocena ich wpływu, jest wartością dodaną każdej transakcji rynkowej, powinna być także podstawą każdej świadomej decyzji biznesowej podejmowanej w długoterminowej perspektywie.

Wszechstronne kompetencje członków naszego zespołu i ogromne doświadczenie z zakresu finansów, podatków, prawa (w tym prawa budowlanego) pozwalają na przeprowadzenie kompleksowego badania due diligence firmy lub projektu inwestycyjnego oraz uzyskanie realnego obrazu wskazanego projektu inwestycyjnego i ryzyk z nim związanych.

Wspieramy naszych klientów w procesach nabywania, w szczególności gruntów, nieruchomości komercyjnych, projektów OZE (asset deal) oraz udziałów w Spółkach będących właścicielami gruntów, nieruchomości komercyjnych i projektów OZE (share deal).

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, finansowego i podatkowego transakcji, zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej.

Naszą ofertę jesteśmy w stanie poszerzyć o wsparcie w pozyskiwaniu dodatkowego kapitału na realizację transakcji. Stale analizujemy rynki nieruchomości komercyjnych, jesteśmy w rynku, co pozwala nam oferować rozwiązania umożliwiające finansowanie różnorodnych typów projektów inwestycyjnych.

Doradztwo transakcyjne

Corporate Finance

W ramach usługi Corporate Finace oferujemy m.in.:

• przygotowywanie dedykowanych modeli finansowych i budżetów zarówno pojedynczych inwestycji, jak i całych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

• sporządzenie biznesplanu funkcjonującego już przedsiębiorstwa lub nowej idei biznesowej.

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

O mnie

Błażej Stodułkiewicz

Błażej Stodułkiewicz

Twórca i właściciel CHARLING CAPITAL z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w audycie, doradztwie finansowym i transakcyjnym oraz finansach korporacyjnych i projektowych.

Biegły Rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 13030.

Ekspert w dziedzinie finansów i rachunkowości, bankowości, finansowaniu korporacyjnym i projektowym.

Współpracował z sukcesami z większością banków działających w Polsce m.in. z: PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., BGK S.A., BOŚ Bank S.A., ING Bank S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., BPS Bank Polskiej Spółdzielczości, Aion Bank NV/SA, Alior Bank S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie, Haitong Bank S.A.

W ramach pracy jako Dyrektor Finansowy jednej z najdynamiczniej rozwijających się Grup Kapitałowych sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce kierował unikalnymi w skali kraju projektami finansowania realizacji inwestycji w sektorze magazynowych nieruchomości komercyjnych:

• finansowanie budowy siedmiu nieruchomości inwestycyjnych pozyskane z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie („EBOR”) o wartości EUR 72 MLN (więcej)

• refinansowania zadłużenia ośmiu funkcjonujących projektów nieruchomości korporacyjnych, udzielonych przez polskie banki komercyjne przez globalny fundusz typu private equity - Macquarie Euro Limited z siedzibą w Londynie (więcej), o łącznej wartości EUR 123,4 MLN.

W trakcie ponad 3 lat pracy w DL Invest Group Błażej Stodułkiewicz prowadził zespół finansowy, który pozyskał łącznie ponad 1,8 mld zł finansowania, które następnie były motorem napędowym nowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Grupę.

Gotowy do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z szerokim gronem partnerów:

• z inwestorami szukającymi finansowania bankowego, idealnie dopasowanego i dostosowanego do swoich potrzeb. Posiadając doświadczenie we współpracy i relacje ze wszystkimi bankami komercyjnymi i największymi spółdzielczymi działającymi w Polsce, jestem w stanie w dużo szybszy i precyzyjniejszy sposób określić możliwą strukturę finansowania i w optymalnym czasie doprowadzić do pozyskanie środków

• z inwestorami niewspółpracującymi wcześniej z instytucjami finansowymi, skupionych dotychczas na organicznym rozwoju biznesu, nieposiadających wiedzy i doświadczenia we współpracy z instytucjami finansowymi a szukającymi fachowego doradztwa w potencjalnie szybszym rozwoju z wykorzystaniem lewara finansowego. W ostatnich 3 latach uczestniczyłem jako lider zespołu finansowego w kilkudziesięciu procesach kredytowych, pozyskując finansowanie o wartości ponad 1,8 mld złotych.

• z inwestorami, dla których lokalny rynek finansowy zaczyna być zbyt płytki, którzy nie znają międzynarodowego rynku finansowego - w ostatnich 3 latach, jako lider zespołu finansowego prowadziłem kilkanaście procesów finansowania zagranicznego, z których dwa zakończone zostały podpisaniem umów o łącznej wartości ponad EUR 190 MLN (PLN 900 MLN), zdobyłem wiedzę, doświadczenie, bezpośrednie relację i unikalne kompetencje we współpracy z kilkudziesięcioma instytucjami finansowymi z całej Europy

• dla inwestorów szukających finansowania niestandardowego - uczestniczyłem w projektach typu mezzanine financing, emisji obligacji korporacyjnych, crowfunding, wspierałem Klientów w pozyskani grantów i dotacji oraz wykorzystania innej, dostępnej pomocy publicznej,

Napisz do nas

* Pole wymagane

ul. Migdałowców 10a/5 40-750 Katowice, śląskie

Copyright © 2023. Charling Capital